Skip to content

Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla wychowanków i rodziców

 1. Administratorem danych osobowych wychowanków i ich rodziców/ opiekunów prawnych jest Niepubliczne Integracyjne Tęczowe Przedszkole Marii Biernat. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wieniawskiego 7, 71-144 Szczecin oraz telefonicznie 506 666 514.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Skóra, z którą można się skontaktować iodskora@gmail.com .
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce w związku z realizacją celów opiekuńczych i wychowawczych wynikających m.in. z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.).
 2. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym m.in. w celu: promowania osiągnięć i umiejętności dziecka oraz działalności placówki;
  1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 1. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym wychowanek będzie uczęszczał do żłobka lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
 2. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania wychowanka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem wychowanka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem wychowanka.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Administratorem danych osobowych kontrahentów jest Niepubliczne Integracyjne Tęczowe Przedszkole Marii Biernat z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wieniawskiego 7, 71-144 Szczecin oraz telefonicznie 506 666 514.

 1.  Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Skóra, z którą można się skontaktować iodskora@gmail.com .
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i realizacji umowy.
 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 5. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Administratorem danych osobowych pracowników jest Niepubliczne Integracyjne Tęczowe Przedszkole Marii Biernat Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wieniawskiego 7, 71-144 Szczecin oraz telefonicznie 506 666 514.

 1. Szczecin oraz telefonicznie 506 666 514.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Skóra, z którą można się skontaktować iodskora@gmail.com .
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych: ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.);
 2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 3. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnieniem obowiązku prawnego przez placówkę.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań administratora względem pracownika.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Zamknij