PROJEKT działanie 8.1 RPO
NR: RPZP.08.01.00-32-K034/18-00

Tytuł: „Rozwój kompetencji dzieci w tym dzieci z niepełnosprawnością oraz kadry nauczycielskiej i terapeutów w Niepublicznym Integracyjnym Tęczowym Przedszkolu Marii Biernat”.

Czas realizacji: 01.09.2019 do 31.08.2021 r.  Zaplanowano następujące zadania:

Zadanie 1 . Stworzenie sali przedszkolnej dla 10 dzieci IV.2019 do III.2021

Wyposażenie sali i placu zabaw. Wzrost liczby dzieci z 49 do 59 w rok. szk. 2019/20.

Zadanie: 2. Nowoczesny innowacyjny nauczyciel- cykl szkoleń kadry pedagogicznej III.2019 do III.2021 dla 11 nauczycieli

 • PLAN Daltoński – certyfikacja placówki. W ramach procesu mamy 3 szkolenia oraz audyt placówki na zakończenie. Zaczynając jesienią 2019 1 szkolenie i 2 szkolenia na 2020 r.
  Szkolenie całej kadry czyli nauczycieli wychowawców i nauczycieli wspierających łącznie 11 osób. Szkolenie podstawowe, 20 godzin:
  • METODA Tomatisa 3 poziomy łącznie 90 godzin kursu
  • Szkolenie 2 pracowników – Zakup TLTS® – urządzenie do przeprowadzania testu uwagi słuchowej i opracowania profilu słuchowego klienta;
  • Zakup Talks Up® L2 -urządzenie dające możliwość programowania indywidualnych programów terapeutycznych w fazie pasywnej i aktywnej.
 • STUDIA podyplomowe z dydaktyki języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) dla nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych trwają na ogól 3 semestry, szkolenie nauczycieli wychowawców -łącznie 5 osób.

Zadanie 3. Organizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci III.2020 do III.2021 dla dzieci 59

 • zajęcia logopedyczne 2 razy w tygodniu dla 20 dzieci podzielonych na grupy 2-3 osobowe po godzinie, doposażenie gabinetu logopedycznego w indywidualne narzędzia logopedyczne do ćwiczeń. Cel – uatrakcyjnienie zajęć poprzez osiąganie lepszych i szybszych efektów.
 • zajęcia rewalidacyjne dla 11 dzieci z afazją motoryczną 2 razy tygodniowo po 30 minut zajęć dla każdego dziecka z orzeczeniem łącznie 360 godzin;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 20 dzieci podzielone na grupy 2-3 osobowe 2 razy tygodniowo po 30 minut dziecko łącznie 360 godzin zajęć. Korekcja wad postawy dzieci. Są to dzieci, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowego nawyku trzymania postawy ciała.
 • „Rozwijanie zainteresowań światem kultury” 59 dzieci- 2 grupy 2 razy w tygodniu łącznie 144 godziny, Zajęcia rozwijające zdolności dzieci: zajęcia z muzykowania, tworzenia improwizacji, czy instrumentalizacji do utworów klasycznych i nie tylko. Zakup: komplet instrumentów muzycznych , z których mogłyby korzystać dzieci czy w trakcie zajęć w sali czy zajęć dodatkowych na logorytmice. Rozwijają słuch muzyczny, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, co jak widać jest bardzo dzieciom potrzebne.
 • zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego z wykorzystaniem TIK dla 59 dzieci podzielonych na 12 grup 2 razy w tygodniu po 30 minut co daje 12h x 36 tyg = 216 godzin łącznie. Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych sprzęt TIK: tablety dla dzieci 18x 480zł.= 8640-tablety mają w swoich zasobach zarówno podręczniki jak i wszelkie multimedia, które służą lepszemu przyswajaniu wiedzy. Zarówno wzrokowcom jak i słuchowcom co wpływa na efektyw proces nauki.

Zadanie 4. Organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci III.2020 do III.2021 dla 20 dzieci

Zajęcia indywidualne dla dz., które posiadają orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej – PPP polegające na kompensacji oraz usprawnianiu zaburzonych funkcji i stymulowaniu rozwoju w zakresie: percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwoju mowy, dojrzałości emocjonalnej i społecznej. Rodzaj zajęć zgodny z zaleceniami PPP. Zajęcia będą prowadzić specjaliści na podstawie przydzielenia im godzin nadliczbowych zgodnie z art. 35 a Karty nauczyciela wg stawki zaszeregowania plus dodatek za pracę w trudnych warunkach.

 • TERAPIA metodą Tomatis dla 6 dzieci programowanie indywidualnych programów terapeutycznych w fazie pasywnej i aktywnej z wykorzystaniem Talks Up® L2 oraz TLTS® przeprowadzanie testu uwagi słuchowej i opracowania profilu słuchowego ł- 1 raz w tygodniu dla 6 dzieci.
 • TERAPIA Johansena dla 8 dzieci 1 raz w tygodniu po 1 godzinie. Łącznie 240 godzin. Terapia obejmowałaby wszystkie dzieci z orzeczeniami w przedszkolu. Terapia mogłaby być prowadzona indywidualnie jak również w małych grupach /2-3 osobowych/.
 • TERAPIA Biofeedback dla 6 dzieci, 1 raz w tygodniu po 1 godzinie Łącznie 216 godzin. oraz zakup urządzenia RSA Biofeedback, na tę metodę przychylnie reagują dzieci, nie trzeba tu podłączać elektrod, czujnik zakłada się na ucho lub palec.

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 11 nauczycieli i 59 dzieci
 2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1
 3. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 59 dzieci
 4. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 10 miejsc
 5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 obiekt
 6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 1 przedszkole

Wskaźniki rezultatu:

 1.  Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 12 osób.
 2. Wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej o 20%.

Rekrutacja:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym już będące w placówce
 • Nowo przyjmowane w szczególności z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz opiniami o konieczności dostosowania kształcenia do potrzeb dziecka
 • Nauczyciele przedszkolni zatrudnieni na dzień 01.09.2019 r. w placówce

Do pobrania: